BASINA VE KAMUOYUNA
Mehmet VAROL tarafından yazıldı.    Pazartesi, 20 Kasım 2017 09:30    PDF Yazdır e-Posta

Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonuna(ÇALIŞAN SEN) bağlı olarak faaliyet gösteren, Demokratik Tarım Orman Çevre Çalşanları Sendikası (DEM TOÇ SEN) Genel Başkanı Dr. Hayati OYANIK, Genel Sekreter Ahmet ÖKMEN’e uygulanan baskı ve mobbing hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Genel Sekreter Ahmet ÖKMEN’in hakkında sebepsiz yere soruşturmalar açılıyor, disiplin cezaları veriliyor ve görev yeri haksız bir şekilde değiştirilerek, istekleri dışında başka bir yere tayini çıkarılıyor.

         Genel Sekreterimiz, önce görev yaptığı Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü’nden somut hiçbir nedene dayalı olmadan İl Müdürünün bir yazısı ile Battalgazi İlçe Müdürlüğüne tayini çıkarılmıştır. Kurumda yaşanabilecek en küçük bir olayı soruşturma konusu haline getirilerek, yapılan haksız ve usulsüz disiplin soruşturmaları gerçekleştirilmektedir. Bu inceleme ve soruşturmalar sonucu hakkındaki asılsız ithamlarla hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde hukuka ve mevzuata aykırı idari ceza verilmiştir. Bu durum yargıya intikal ettirilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. Dava devam ederken; Kaymakamlığın bir yazısı gerekçe olarak gösterilerek ve tüm yerleşik düzeni bozularak, keyfi bir uygulama ile Malatya’ya 75 km mesafedeki Pütürge İlçesine tayini çıkarılmıştır.

          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Davranış ve işbirliği” maddesi: Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır denilmektedir. “Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” maddesi: Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır denilmektedir. Devlet memurlarının tabi olduğu 657 sayılı kanunun 10. maddesinde ’’Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.” denilmektedir. Aksi bir durumda  657 sayılı DMK’ nin 21. maddesinde ’’Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmî ve şahsî işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler.” yer almaktadır.

         Yapılan bu işlem, 4688 sayılı kamu görevlileri sendika yasasına göre: (18. Maddesinde; “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini (…) )sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz. ) maddesine uymamaktadır.

         Bütün kamuoyu ve de özellikle tüm devlet kurumu yöneticileri çok iyi bilmelilerdir ki başta anayasa olmak üzere mer’i kanunlara uyan, vatandaşlık sorumluluklarını yerine getiren herkes bu ülkenin eşit haklarına sahip, eşit ve onurlu vatandaşlarıdır. Bu ülkede yaşayan hiçbir kişi her ne sebepten olursa olsun hiçbir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Siyasi iradeye ve onun ram olduğu malum sendikalara sırtını dayayarak kimsenin diğerini ötekileştirme hakkı da haddi de yoktur.

           Kişilerin yer değişikliği talepleri üye olduğu sendikaya göre yapılmaktadır. Yasalarda yazılı olan her sendikaya eşit mesafede olmak kuralına uyulmamaktadır. Bu baskıcı ve ayrımcı tutuma son verilmeli ve çalışma barışı sağlanmalıdır. Çalışanın memnuniyeti, yapılan işin niteliğini artıran bir faktör olduğu unutulmamalıdır. Yönetici ve üyelerimize yönelik yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara son verilmelidir. Genel Sekreterimiz Ahmet ÖKMEN’in tayini derhal durdurulmalıdır. Bu uygulamaların devam etmesi halinde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımız hususu bilinmelidir.

         Dem Toç Sen olarak kamuda yaşanan tüm haksızlıklarının ve hukuksuzlukların takipçisi olacağız. Daima Hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.